2011, Syros port
navires naufragés 1 2007, Hydra
Siesta, 2014, Syros
navires naufragés 2 2007, Hydra
2007, Hydra
navires naufragés 3 2007, Hydra
2007, Hydra
2007, Hydra
2007, Hydra
2007, Spetses
2007, Spetses
2011, Syros Samichali
2011, Syros Samichali
2008, Athènes
2009, Corfu
navires naufragés 5 2012, Syros
navires naufragés 7 2012, Syros, Grèce
navires naufragés 4 2012, Syros
navires naufragés 6 2012, Syros
2012, Syros, port
2012 Syros, port